Articles

Advice & Consult, Inc.

Henry Goldberg | Moritt Hock & Hamroff | November 13, 2019

kardinaalimuutos on harvinainen tapahtuma rakentamisessa. ”Todistettavasti” toteutuessaan se voi kuitenkin kääntää rakennusriidan osapuolten suhteelliset oikeudet päälaelleen. Tuore tapaus New Yorkissa vahvistaa tämän.

pääurakoitsija newyorkilaisessa Koulurakennusviranomaisprojektissa teki alihankinnan muurausalan alihankkijalle. Alihankintasopimuksessa vaadittiin ”täydellisen muurausasennuksen” toteuttamista 5 320 000 dollarin kauppahinnalla.

alihankintasopimuksessa myös nimenomaisesti suljettiin pois ” jaksottaiset työt, lukuun ottamatta koordinointia muiden kaupallisten laitteistojen kanssa, ja palkkio – /ylityö – /pidennetyt työvuorot, ellei niitä vaadita alihankkijan vian vuoksi.”

lisäksi alihankintasopimuksessa määrättiin, että pääurakoitsija ”voi milloin tahansa, määrältään tai määrältään… mitätöimättä tai hylkäämättä sopimusta lisätä tai poistaa, muuttaa tai muuttaa tämän sopimuksen nojalla tehtävää työtä, mukaan lukien rajoituksetta muutosten tai lisätöiden tilaaminen.”

lopulta muurari ei saanut tehdä mitään muutostöitä, ellei saanut asianmukaisesti allekirjoitettua muutos – tai kenttämääräystä pääurakoitsijalta.

projektin työn ollessa kesken pääurakoitsijan ja muurarin alihankkijan välille syntyi lukuisia kiistoja muurarin työn viivästymisestä ja niiden syistä. Muurari vaati lopulta 500 000 dollarin lisärahoitusta ”lisääntyneestä työvoimasta, valvonnasta ja ylimääräisistä kesävuoroista, jotta työ saataisiin valmiiksi alkuperäisen aikataulun mukaisesti.”

vastauksena pääurakoitsija antoi alihankintasopimukseen ”lisäyksen #3”, joka poisti merkittävän osan muuraustöistä.

muurari oli tuolloin tehnyt vain noin 30% alkuperäisestä alihankintatyöstään. Lisäys #3 poisti noin 30% alihankintasopimuksen hinnasta, mukaan lukien väitetyt muutostilaukset. Näin ollen lisäyksen nro 3 jälkeen muuraustyöstä jäi jäljelle noin 35-40%.

muurari vastasi lisäykseen nro 3 ilmoittamalla pääurakoitsijalle, että se lopettaisi välittömästi projektin työstämisen. Pääurakoitsija vastasi ”Et voi lopettaa, saat potkut” – lähestymistavalla, että se lakkautti alihankinnan muurarin materiaalirikkomusten ja projektin” hylkäämisen ” vuoksi.

vastauksena muurari aloitti oikeusjutun. Näin tehdessään se väitti, että pääurakoitsija oli puuttunut sen työhön ja virheellisesti poistanut alihankkijan työstä liian suuren osan alihankintasopimusta olennaisesti rikkoen. Toisin sanoen se puolustuksekseen esitti ” kardinaalimuutos-opin.”

vaikka sopimuksen lausekkeet, jotka mahdollistavat työn poistamisen, ovat yleisiä ja selvästi täytäntöönpanokelpoisia, tuomioistuimet ovat tulkinneet tällaiset lausekkeet niin, että ne sallivat sopimuksen poistamisen vain, jos ne eivät muuta sopimuksen ”olennaista identiteettiä tai päätarkoitusta”. Omistajan oikeutta tehdä muutoksia muutoslausekkeen nojalla rajoittaa sopimuksessa kuvattu työn yleinen laajuus. Omistaja ei saa tehdä niin suuria muutoksia, että sopimuksen olennainen tai päätarkoitus muuttuu. Jos näin käy, on tapahtunut kardinaali muutos ja omistaja on rikkonut sopimusta. ”Muutokset ja/tai laiminlyönnit” – lausekkeen käyttö edellyttää sen toteamista, että tällaiset muutokset tai laiminlyönnit olivat kohtuullisia ja oikeudenmukaisia.

oikeus totesi, että alihankinnan kirjallisena ilmoitettuna tarkoituksena oli ”täydellinen muurausasennus.”Lisäys #3 vaikutti alihankintasopimuksen olennaisen identiteetin ja päätarkoituksen muuttamiseen. Oikeus totesi lisäksi, että sopimusehtoa ei voida tulkita siten, että pääurakoitsija ottaisi 35-40 prosenttia työstä asianomistaja-muurari-aliurakoitsijalta ja yrittäisi samalla pakottaa asianomistajan täydentämään alkuperäisen soveltamisalan tasapainoa. Näin ollen pääurakoitsija ei osoittanut lain mukaan, että muurari olisi rikkonut alihankintasopimusta keskeyttämällä projektin työt vastauksena lisäykseen nro 3.

MHH kommentointi

Järkevyydellä on rajansa.

alihankkijan taloudellista tilaa ei saa” poistaa ” pääurakoitsijan muutoskäskyillä ja poistoilla. Sen sijaan alihankkijan on vaadittava vain perinpohjaista muutosta huolellisesti. Sen tekeminen, mikä on predikaattina työn ”hylkäämiselle”, on täynnä riskejä.

on ongelmallista pakottaa alihankkija viimeistelemään vain vähemmistö alkuperäisestä alihankintasopimuksestaan. Sopimustyö voidaan tietenkin poistaa, mutta vain niin kauan kuin se ei muuta alihankintasopimuksen olennaista identiteettiä ja tarkoitusta. Masonin pakottaminen suorittamaan vain vähemmistö työstään voisi suoraan tehdä tyhjäksi alihankkijan ”tarjoaman hyödyn”. Alihankkijan yleiskustannuksiin ja voittomarginaaleihin vaikuttaisi suoraan ja kielteisesti se, että sen olisi suoritettava vain suhteellisen pieni osa työstään, kun sen ”koko hankkeen” yleiskustannukset jatkuvat ilman, että sopimushinnan tasapaino ottaisi ne riittävästi huomioon.

kuten aina, ” piru on yksityiskohdissa.”Konstruktiivisen Muutosopin mukaan on tehtävä sekä määrällisiä että laadullisia analyyseja mahdollisten muutosten ja poistojen luonteesta. Kysymys ei riipu ainoastaan työn tarkasta prosentuaalisesta osuudesta tai kustannuksista, vaan myös työn luonteesta.

standardit kardinaalimuutoksen toteamiseksi ovat epätäsmällisiä; tuomioistuimilla on laaja harkintavalta. Mikä itse asiassa on sopimuksesi” oleellinen yksilöinti” ja ”päätarkoitus”? Tässä oikeus ei todennut aliurakoitsijaa rikkoneeksi, koska tämä käveli pois työpaikalta.

Onko tämä turvallinen vaihtoehto? Yleensä ei. Kuten tämä tapaus kuitenkin osoittaa, toimeksisaaja voi oikeissa olosuhteissa puolustaa etujaan sekä määrällisesti että laadullisesti virheellisten muutosten ja/tai poistojen yhteydessä.

vielä yksi huomio: julkisessa rakentamisessa keskeisen muutoksen hyväksyminen ja toteuttaminen voi johtaa siihen, että urakoitsija menettää oikeutensa saada korvausta muuttuneesta työstä. Jos muutos on kardinaali, sovellettavat tarjouskilpailusäännöt voivat estää sen. Vaikka tämä voisi varmasti olla aihe Oman perusteellisen artiklan, nyt pitää muistaa, että julkinen omistaja voi määrätä muutoksia yleisen soveltamisalan” työn ” hankkeen, mutta se ei voi tehdä eri tai uusi sopimus noudattamatta tarjouskilpailumääräyksiä.